top of page

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Dìemae: gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81899491 handelend onder de naam Dìemae.
Website: de website van Dìemae, te raadplegen via Dìemae.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Dìemae en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dìemae en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Dìemae zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dìemae slechts bindend, indien en voor zover deze door Dìemae uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Dìemae afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dìemae kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dìemae afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Dìemae kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

2.5. Alle prijzen die Dìemae hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Dìemae te allen tijde wijzigen.

2.6. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Dìemae niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

2.7. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 6, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Dìemae en het voldoen aan de daarbij door Dìemae gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dìemae onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dìemae het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Dìemae kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dìemae op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
4.1. Zodra de overeenkomst in ontvangst is genomen door Dìemae, stuurt Dìemae de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. Dìemae is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. De levertermijn verschilt per product. (dit geldt ook voor de custom made artikelen) De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Dìemae. 
4.4. Indien Dìemae de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. Dìemae raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
4.7. Dìemae is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product te retourneren.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Dìemae na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden m.u.v. gepersonaliseerde/maatwerk artikelen.

Dit zijn (de custom made artikelen) op maat gemaakte artikelen maar ook aan een artikel met een kleine aanpassing en gepersonaliseerde (ook bedrukte) producten.
5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Dìemae een raming van deze kosten.
5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Dit wordt ten alle tijden goed gecontroleerd.
5.6. Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet mogelijk om siliconen artikelen te ruilen of te retourneren. Er kan op deze artikelen geen gebruik worden gemaakt van het Herroepingsrecht.

5.7. Ook is de Herroepingsrecht niet van toepassing als er schade door geur is ontstaan van o.a. sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren. Dìemae staat dan in zijn recht om de Herroepingsrecht af te wijzen.
5.8. Zodra Dìemae een waardevermindering heeft vastgesteld van het product ter gevolgen van een manier van omgaan van het product die verder gaat dan toegestaan in vorig lid 5, 6 en 7 is er van Herroepingsrecht geen sprake. Indien klant de artikelen toch wenst te ontvangen, dient Klant zelf de retourkosten te dragen.
5.9. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Dìemae, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Dìemae kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Dìemae bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

 

Dìemae

t.a.v Retouren
Händellaan 3
3906 BX Veenendaal

5.10. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dìemae de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Dìemae aanbiedt het product zelf af te halen, mag Dìemae wachten met terugbetalen tot Dìemae het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
5.11. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
5.12. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.


Artikel 6. Betaling
6.1. Klant dient betalingen aan Dìemae volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Dìemae is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

6.2. Indien er een overeenkomst is afgesloten via de website, neemt Dìemae binnen 2 werkdagen contact op met Klant om de betaling en de daarbij aangegeven wensen door te bespreken.

6.3. Indien er speciale (ingekochte) materialen nodig zijn om de overeenkomst te laten slagen, dient er een aanbetaling te worden gedaan. Deze aanbetaling wordt vooraf afgesproken en deze dient binnen 14 dagen betaald te worden, waarna de bestelling in behandeling wordt genomen.

6.4. Wanneer Klant afziet van de overeenkomst en lid 3 van dit artikel is reeds succesvol afgerond, komt de gehele aanbetaling te vervallen en krijgt Klant de aanbetaling NIET terug.

6.5. Wanneer alle artikelen van de overeenkomst zijn voltooid, wordt de aanbetaling in alle tijden op de juiste manier verrekend met het eindbedrag.

6.6. Klant dient in het voren de betaling te hebben voldaan, tenzij anders is afgesproken op het moment van de overeenkomst.

6.7. De verzending of het afgesproken ophaalmoment, op de Händellaan 3 te veenendaal, wordt na de betaling voltooid.

 

Artikel 7. Garantie en conformiteit
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Dìemae een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
7.2. Dìemae staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dìemae er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn van 3 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Dìemae daarvan in kennis te stellen.
7.4. Indien Dìemae de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. Dìemae staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dìemae er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn van 3 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Dìemae daarvan in kennis te stellen.
8.3. Indien Dìemae de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Dìemae, dan kan hij bij Dìemae per e-mail of contactformulier bijgaande op de website deze indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Dìemae geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Dìemae binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van Dìemae jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van Dìemae jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Dìemae jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dìemae.
10.5. De aansprakelijkheid van Dìemae jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Dìemae onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dìemae ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dìemae in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dìemae meldt.
10.7. In geval van overmacht is Dìemae niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

10.8. Dìemae verwijst dan ook om de gebruiksaanwijzing, dat wordt weergegeven op website, zorgvuldig te lezen en deze strikt na te leven zoals het advies daarnaar luidt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
11.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Dìemae totdat alle vorderingen die Dìemae op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
11.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
11.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dìemae te bewaren.
11.4. Dìemae is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
11.5. Zakelijke Klant zal Dìemae te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Dìemae .

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Dìemae verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: Dìemae.com/privacyverklaring

 

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dìemae gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Dìemae
Händellaan 3
3906 BX Veenendaal
e-mail: Diemae.100@gmail.com
KvK-nummer: 81899491

bottom of page